„Aktywizacja piłkarska dzieci w wieku od 4 do 12 lat.”

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Ropa, w ramach konkursu na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa 2016r.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej i polegał na organizacji zajęć piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia. Wprowadzono innowacyjny system szkolenia oparty na wiedzy merytorycznej trenerów.

Ogółem w całym projekcie wzięło udział 82 osoby.
Zrealizowane w ramach projektu zajęcia miały charakter rekreacyjno – sportowy, a ich elementem było przeprowadzenie m.in. treningów sportowych dla dzieci. Celem treningów w piłkę nożną była nauka oraz doskonalenie umiejętności piłkarskich wśród najmłodszych, ponadto przygotowanie małych zawodników do udziału w rozgrywkach ligowych oraz turniejowych. 

Efektem projektu była popularyzacja sportu i rekreacji w znaczącej grupie mieszkańców gminy. Ponadto:

- nabycie i doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną,

- zdobycie znaczącej poprawy kondycji fizycznej i stanu zdrowia,

- integracja lokalnego środowiska, eliminowanie agresji, stosowanie zasad fair play,

- realizacja treningów sportowych,

--doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy Akademii Piłkarskiej,

- zaszczepienie wśród dzieci pasji do sportu.

   W wyniku realizacji projektu powstały produkty i rezultaty, które w sposób trwały oddziałują na społeczność lokalną gminy Ropa.

Efektem projektu jest dostrzeżenie przez samorząd potrzeby realizacji zadań z zakresu organizacji sportu i rekreacji dla małych dzieci. Realizacja projektu przyczyniła się także do wzmocnienia potencjału oferenta, który uległ wzmocnieniu poprzez realizację projektu, a tym samym Wnioskodawca postrzegany jest jako organizacja sportowa, realizująca
projekty o zasięgu lokalnym.

KWOTA DOTACJI: 8500 zł

 

 

„Aktywizacja piłkarska dzieci w wieku od 4 do 12 lat.”

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Ropa, w ramach konkursu na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w gminie Ropa 2017r.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej i polegał na organizacji zajęć piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia. Wprowadzono innowacyjny system szkolenia oparty na wiedzy merytorycznej trenerów.

KWOTA DOTACJI: 6000 zł