REGULAMIN

§1 Zasady ogólne


1. Zawodnikiem „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej” może zostać dziecko które ukończyło 4 lat i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie  mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej”.
3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w  zawodach.
5.  Nieobecność  zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.
6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
7. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

§2 Prawa i obowiązki zawodnika „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej”


1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii.
2. Zawodnik „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej” obowiązuje się:
a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić korki oraz buty halowe,
c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania    i składania sprzętu sportowego,
d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność a także zaangażowanie na treningach.
4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej.
5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego.
6. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej”
7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt  sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia  lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej”


1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii a nie zapłatą za zajęcia. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami  i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub koordynatora.

8. Członek Akademii zobowiązany jest uiszczać opłatę co miesiąc i niedopuszczalnym jest wypisywanie dziecka tylko na pewien okres np. jednego miesiąca z przyczyn innych niż wymienione w pkt 4.

§4 Rodzaje wyróżnień


1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej” są;  k) pochwała, l) list gratulacyjny, m) dyplom uznania, n) nagroda rzeczowa, o) nagroda pieniężna.
2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest koordynator w porozumieniu z trenerem.


§5 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania


1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej”  są:
a) upomnienie, b) nagana, c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów, d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej”, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§6 Postanowienia końcowe


1. „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z  „Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej”.
3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bierzących.
4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.